Pricacy statement

Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescher¬ming van natuurlijke personen met be¬trekking tot de verwerking van persoons¬gegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaffen wij u de volgende informatie. 

Persoonsgegevens 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door Connections Eurotrain n.v., met maatschappe¬lijke zetel te 1800 Vilvoorde (België), Luchthavenlaan 10, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwer¬king. 
De verwerking van uw gegevens gebeurt om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons ingeschreven bent (bv. om via e-mail op de hoogte te worden gehou¬den van het laatste. nieuws en promoties, om uw informatie-aanvragen en/of opmerkingen bij onze diensten te verwerken en voor de ver¬werking en bevestiging van uw online boekingen). 

Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft inge¬schreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere diensten van Interhome die u kunnen interesseren. 

Connections Eurotrain n.v. zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doel¬einden verwerken. 

Overeenkomstig het bovenstaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van Connections-Eurotrain n.v. vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Connections Eurotrain n.v. geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, ten¬zij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet. 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepas¬sing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kos¬teloos, verzetten tegen de verdere ver¬werking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rech¬ten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail met betrekking tot uw eventuele vragen naar marketing@connections.be. 

Onze website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd wor-den door Connections Eurotrain n.v.. U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy¬praktijken op dergelijke websites en dat dit privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze website ver¬zameld worden.